اگر در زمینه هنری یا ورزشی به صورت حرفه ای فعالیت دارید، از طریق این فرم، شرایط خود را برای مهاجرت از طریق خوداشتغالی بسنجید. پیش نیاز اقدام از این روش داشتن سابقه خود اشتغالی یا فعالیت در سطح جهانی در یکی از زیر گروه های هنری یا ورزشی می باشد.